Програм рада

ПРОГРАМ РАДА САВЈЕТА РОДИТЕЉА

ЗА ШКОЛСКУ 2019. -2020. годину

Савjет родитеља чине представници родитеља ученика сваког одјељења, кога родитељи изаберу јавним гласањем на првом родитељском састанку у септембру. Представницима из одјељења у Савјета родитеља школе мандат може да траје од једне до девет година, ако тако одлуче родитељи у одјељењима из којих се бира члан у  Савјет родитеља.

Савјет родитеља:

 1. Разматра успјех ученика у учењу и владању,
 2. Разматра намјену коришћења средстава остварених: ученичким радом, проширеном дјелатношћу школе, од донација и средстава родитеља,
 3. Разматра школски календар
 4. Разматра план екскурзија и излета ученика на почетку школске године,
 5. Представља ставове родитеља ученика школском одбору школе,
 6. Подстиче ангажовање родитеља у раду школе,
 7. Учествује у изради и реализацији одговарајућих пројеката којима се подстиче и унапређује образовни рад у школи и
 8. Промовише интересе школе у локалној заједници на чијем подручју се школа налази.

Програмски садржаји

 1. Конституисање Савјета родитеља – избор предсједника, замјеника предсједника и секретара Савјета родитеља,
 2. Усвајање Програма рада СР за текућу школску годину
 3. Избор чланова Савјета родитеља у Школски одбор,
 4. Разматрање извјештаја о раду школе у школској 2018.- 2019. и упознавање са ГПРШ за школску 2019-2020. годину
 5. Упознавање са Пословником о раду Савјета родитеља и доношење годишњег програма рада Савјета родитеља,
 6. Ученичко осигурање,
 7. Излети ученика од првог до деветог разреда,
 8. Упознавање са Програмом маршуте ученика VIII разреда (екскурзија) и Програмом Школе у природи за ученике IV и V разреда,
 9. Упознавање са школским и календаром ВОР
 10. Пројекат „Развој спорта кроз школске спортске секције“,
 11. Сарадња са локалном заједницом (полиција, НВО и др.)
 12. Остала питања

Вријеме: I септембар  Носилац: предсједник СР, директор, педагог


Програмски садржаји

 1. Реализација закључака са претходне сједнице
 2. Усвајање записника са претходне сједнице Савјета родитеља;
 3. Разматрање извјештај о реализацији Годишњег програма рада школе на крају првог полугодишта школске 2019-2020. године;
 4. Анализа успјеха ученика у учењу и владању на крају првог полугодишта школске 2019-2020. године;
 5. Информација о реализацији програма праћења и смањења броја изостанак ученика;
 6. Информације о реализацији предшколског програма за дјецу у години пред полазак у школу,
 7. Избор представника родитеља у комисију за избор ученика генерације,
 8. Текућа питања

Вријеме: II фебруар- март Носилац: предсједник СР, директор, педагог


 САВЈЕТ РОДИТЕЉА ЋЕ СЕ ПО ПОТРЕБИ САСТАЈАТИ И ПОРЕД ГОРЕ НАВЕДЕНИХ ТЕРМИНА

 

Програм рада Савјета родитеља за школску 2016/ 2017. годину

Савјет родитеља чине представници родитеља ученика сваког одјељења, кога родитељи изаберу јавним гласањем на првом родитељском састанку у септембру. Представницима из одјељења у Савјета родитеља школе мандат може да траје од једне до девет година, ако тако одлуче родитељи у одјељењима из којих се бира члан у Савјет родитеља.

Савјет родитеља:

1. Разматра успјех ученика у учењу и владању,
2. Разматра намјену коришћења средстава остварених: ученичким радом, проширеном дјелатношћу школе, од донација и средстава родитеља,
3. Разматра школски календар,
4. Разматра план екскурзија и излета ученика на почетку школске године,
5. Представља ставове родитеља ученика школском одбору школе,
6. Подстиче ангажовање родитеља у раду школе,
7. Учествује у изради и реализацији одговарајућих пројеката којима се подстиче и унапређује образовни рад у школи и
8. Промовише интересе школе у локалној заједници на чијем подручју се школа налази.

 


Програмски садржај

 1. Конституисање Савјета родитеља – избор предсједника, замјеника предсједника и секретара Савјета родитеља,
 2. Усвајање Програма рада СР за текућу школску годину
 3. Разматрање извјештаја о реализацији ГПРШ за школску 2015-2016. годину
 4. Анализа успјеха ученика у учењу и владању у школској 2015-2016. години
 5. Упознавање с организационим припрема за почетак нове школске године
 6. Избор представника родитеља у комисију за избор ученика генерације
 7. Ученичко осигурање
 8. Мјере смањења тежине ђачке торбе
 9. Упознавање са школским и календаром ВОР
 10. Остала питања

Вријеме: I септембар Носилац: предсједник СР, директор, педагог


Програмски садржај

 1. Реализација закључака са претходне сједнице
 2. Разматрање плана и програма организовања екскурзије ученика осмих разреда;
 3. Разматрање плана и програм организовања школе у природи;
 4. Разматрање елаборат о извођењу излета ученика од првог до деветог разреда;
 5. Сарадња са локалном заједницом (полиција, НВО и др.)
 6. Остала питања

Вријеме: II децембар Носилац: предсједник СР, директор, педагог


Програмски садржај

 1. Реализација закључака са претходне сједнице
 2. Усвајање записника са претходне сједнице Савјета родитеља;
 3. Разматрање извјештај о реализацији Годишњег програма рада школе на крају првог полугодишта школске 2016-2017. године;
 4. Анализа успјеха ученика у учењу и владању на крају првог полугодишта школске 2016-2017. године;
 5. Информација о реализацији програма праћења и смањења броја изостанак ученика;
 6. Анкетирање чланова Савјета родитеља – Развојни план школе;
 7. Информације о реализацији предшколског програма за дјецу у години пред полазак у школу,
 8. Избор представника родитеља у комисију за избор ученика генерације
 9. Текућа питања

Вријеме: III фебруар Носилац: предсједник СР, директор, педагог


Програмски садржај

 1. Реализација закључака са претходне сједнице,
 2. Разматрање извјештаја о успјеху ученика на крају другог полугодишта школске 2016-2017. године
 3. План одржавања припремне наставе,поправних испита (разредног)
 4. Извјештај о резултатима такмичења ученика по унапред предвиђеном календару такмичења за текућу школску годину,
 5. Информације о реализованим излетима,екскурзији и школи у природи,
 6. Припреме за наредну шк. годину
 7. Остала питања

Вријеме: IV јуни Носилац: предсједник СР, директор, педагог