foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jovan Dučić (15. februar 1874 - 7. april 1943) je bio srpski i pisac, pjesnik i diplomata. Jedan od najznačajnijih pjesnika srpskog modernizma i najznačajniji liričar. Prvu zbirku pjesama Dučić je objavio u Mostaru 1901. u izdanju mostarske Zore. Biran je za dopisnog člana Srpske kraljevske akademije, a za redovnog člana izabran je 1931. godine.

JU OŠ "JOVAN DUČIĆ"

Zalužani

ПРОГРАМ РАДА САВЈЕТА РОДИТЕЉА

ЗА ШКОЛСКУ 2019. -2020. годину

 Савjет родитеља чине представници родитеља ученика сваког одјељења, кога родитељи изаберу јавним гласањем на првом родитељском састанку у септембру. Представницима из одјељења у Савјета родитеља школе мандат може да траје од једне до девет година, ако тако одлуче родитељи у одјељењима из којих се бира члан у  Савјет родитеља.

 

Савјет родитеља:

 

 1. Разматра успјех ученика у учењу и владању,
 2. Разматра намјену коришћења средстава остварених:
 • Ученичким радом,
 • Проширеном дјелатношћу школе,
 • Од донација и средстава родитеља,
 1. Разматра школски календар,
 2. Разматра план екскурзија и излета ученика на почетку школске године,
 3. Представља ставове родитеља ученика школском одбору школе,
 4. Подстиче ангажовање родитеља у раду школе,
 5. Учествује у изради и реализацији одговарајућих пројеката којима се подстиче и унапређује образовни рад у школи и
 6. Промовише интересе школе у локалној заједници на чијем подручју се школа налази.

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ

 

ВРИЈЕМЕ

НОСИЛАЦ

 1.  Конституисање Савјета родитеља - избор предсједника, замјеника предсједника и секретара Савјета родитеља,
 2. Усвајање Програма рада СР за текућу школску годину
 3. Избор чланова Савјета родитеља у Школски одбор,
 4. Разматрање извјештаја о раду школе у школској 2018.- 2019. и упознавање са ГПРШ за школску 2019-2020. годину
 5. Упознавање са Пословником о раду Савјета родитеља и доношење годишњег програма рада Савјета родитеља,
 6. Ученичко осигурање,
 7. Излети ученика од првог до деветог разреда,
 8. Упознавање са Програмом маршуте ученика VIII разреда (екскурзија) и Програмом Школе у природи за ученике IV и V разреда,
 9. Упознавање са школским и календаром ВОР
 10. Пројекат „Развој спорта кроз школске спортске секције“,
 11. Сарадња са локалном заједницом

(полиција, НВО и др.)

 1.  Остала питања

I - септембар

 

 

- предсједник СР

- директор

- педагог

 

 

 1. Реализација закључака са претходне сједнице
 2. Усвајање записника са претходне сједнице Савјета родитеља;
 3. Разматрање извјештај о реализацији Годишњег програма рада школе на крају првог полугодишта школске 2019-2020. године;
 4. Анализа успјеха ученика у учењу и владању на крају првог полугодишта школске 2019-2020. године;
 5. Информација о реализацији програма праћења и смањења броја изостанак ученика;
 6. Информације о реализацији предшколског програма за дјецу у години пред полазак у школу,
 7. Избор представника родитеља у комисију за избор ученика генерације,
 8. Текућа питања

 

II – фебруар-март

- предсједник СР

- директор

- педагог

САВЈЕТ РОДИТЕЉА ЋЕ СЕ ПО ПОТРЕБИ САСТАЈАТИ И ПОРЕД ГОРЕ НАВЕДЕНИХ ТЕРМИНА

 

 

Program rada Savjeta roditelja za školsku 2016/ 2017. godinu

Savjet roditelja čine predstavnici roditelja učenika svakog odjeljenja, koga roditelji izaberu javnim glasanjem na prvom roditeljskom sastanku u septembru. Predstavnicima iz odjeljenja u Savjeta roditelja škole mandat može da traje od jedne do devet godina, ako tako odluče roditelji u odjeljenjima iz kojih se bira član u Savjet roditelja.

Savjet roditelja:

1. Razmatra uspjeh učenika u učenju i vladanju,
2. Razmatra namjenu korišćenja sredstava ostvarenih:
Učeničkim radom,
Proširenom djelatnošću škole,
Od donacija i sredstava roditelja,
3. Razmatra školski kalendar,
4. Razmatra plan ekskurzija i izleta učenika na početku školske godine,
5. Predstavlja stavove roditelja učenika školskom odboru škole,
6. Podstiče angažovanje roditelja u radu škole,
7. Učestvuje u izradi i realizaciji odgovarajućih projekata kojima se podstiče i unapređuje obrazovni rad u školi i
8. Promoviše interese škole u lokalnoj zajednici na čijem području se škola nalazi.

 

 

PROGRAMSKI SADRŽAJI

 

VRIJEME

NOSILAC

1. Konstituisanje Savjeta roditelja - izbor predsjednika, zamjenika predsjednika i sekretara Savjeta roditelja,
2. Usvajanje Programa rada SR za tekuću školsku godinu
3. Razmatranje izvještaja o realizaciji GPRŠ za školsku 2015-2016. godinu
4. Analiza uspjeha učenika u učenju i vladanju u školskoj 2015-2016. godini
5. Upoznavanje s organizacionim priprema za početak nove školske godine
6. Izbor predstavnika roditelja u komisiju za izbor učenika generacije
7. Učeničko osiguranje
8. Mjere smanjenja težine đačke torbe
9. Upoznavanje sa školskim i kalendarom VOR
10. Ostala pitanja

I - septembar

 

 

- predsjednik SR

- direktor

- pedagog

 

 

 

1.Realizacija zaključaka sa prethodne sjednice
2. Razmatranje plana i programa organizovanja ekskurzije učenika osmih razreda;
3. Razmatranje plana i program organizovanja škole u prirodi;
4. Razmatranje elaborat o izvođenju izleta učenika od prvog do devetog razreda;
5. Saradnja sa lokalnom zajednicom
(policija, NVO i dr.)
6. Ostala pitanja

II - decembar

- predsjednik SR

- direktor

- pedagog

1. Realizacija zaključaka sa prethodne sjednice
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Savjeta roditelja;
3. Razmatranje izvještaj o realizaciji Godišnjeg programa rada škole na kraju prvog polugodišta školske 2016-2017. godine;
4. Analiza uspjeha učenika u učenju i vladanju na kraju prvog polugodišta školske 2016-2017. godine;
5. Informacija o realizaciji programa praćenja i smanjenja broja izostanak učenika;
6. Anketiranje članova Savjeta roditelja – Razvojni plan škole;
7. Informacije o realizaciji predškolskog programa za djecu u godini pred polazak u školu,
8. Izbor predstavnika roditelja u komisiju za izbor učenika generacije
9. Tekuća pitanja

 

III - februar

- predsjednik SR

- direktor

- pedagog

1. Realizacija zaključaka sa prethodne sjednice,
2. Razmatranje izvještaja o uspjehu učenika na kraju drugog polugodišta školske 2016-2017. godine
3. Plan održavanja pripremne nastave,popravnih ispita (razrednog)
4. Izvještaj o rezultatima takmičenja učenika po unapred predviđenom kalendaru takmičenja za tekuću školsku godinu,
5. Informacije o realizovanim izletima,ekskurziji i školi u prirodi,
6. Pripreme za narednu šk. godinu
7. Ostala pitanja

IV - juni

- predsjednik SR

- direktor

- pedagog


 

 

 

2019 Copyright JU OŠ "Jovan Dučić", Zalužani Rights Reserved